Algemene hulpdienst Venray

Locatie:
De Kemphaan, Kennedeyplein 1, 5801 VH Venray
Voor wie?:
Iedereen in de gemeente Venray met in acht name van de gestelde criteria zie onderaan (scrollen)
Datum / Informatie:
Van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur.
Kosten / entree:
Geen kosten, alleen vergoeding onkosten.
Door wie verzorgd?:
Algemene Hulpdienst Venray
Website:
http://www.ahdvenray.nl
Telefoonnummer organisatie:
0478-584444
Contactpersoon:
Phillipson
E-mailadres contactpersoon:
info@ahdvenray.nl

Wijzigingen doorgeven


Doelstelling

In de akte van oprichting wordt de doelstelling als volgt omschreven:

"De stichting heeft ten doel het opbouwen en in standhouden van een vrijwilligersorganisatie, die in de buurt en in de wijk hulp wil verlenen daar waar deze dringend nodig is en op dat moment niet door instanties als Thuiszorg, Groene Kruis en dergelijke, geboden kan worden. Naast de hulp op het praktische vlak tracht de stichting te helpen in gevallen van persoonlijke en sociale nood”

In de loop der jaren heeft de AHD de aldus omschreven doelstelling getracht gestalte te geven door middel van daad­werkelijke hulp van vrijwilligers enerzijds of door verwijzing naar de voor hulpverlening geëigende organisaties of beroeps­instellingen anderzijds. Ook waar de mantelzorg ontbreekt en/of wordt overbelast.

Kortom; de AHD kan helpen in gevallen en omstandigheden waar hulp het karakter heeft van "even hulp bieden", "even bijspringen". De AHD kan niet helpen waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld de verzorging van (ern­stig) zieken.

Doelgroep: Iedereen in de gemeente Venray met  in acht name van de gestelde criteria.

Criteria bij hulpverlening

De AHD verleent haar diensten indien:

  • het werk niet tot het takenpakket behoort van een andere vrijwilligersorganisatie;
  • het werk niet tot het takenpakket behoort van een professio­nele instantie (ingeval van wachtlijst wordt incidenteel wel hulp verleend);
  • betrokkenen het zelf niet kunnen, en/of geen beroep kunnen doen op de mantelzorg;
  • de mantelzorg is/of wordt overbelast;
  • voldoende financiële middelen ontbreken;
  • bij weigeren van professionele hulp probeert de AHD de hulpvrager te stimuleren/motiveren tot het alsnog zoeken van de juiste professionele hulp. de hulpvrager stimuleren ook zelf oplossingen te zoeken, zeker als er niet direct vrijwilligers beschikbaar zijn

 

 

Bekijk het overzicht van activiteiten